Opnamen Jelle Eijzenga Fysio gestart

Opnamen Jelle Eijzenga Fysio gestart

De filmploeg is gestart met de opnamen van de bedrijfsfilm Jelle Eijzenga Fysiotherapie te Berlikum.

It Fryske Hynder1e ECO training Skûtsje Earnewâld

WAT WORDT JOUW VERHAAL?

LATEN WE EENS AFSPREKEN