1e ECO training Skûtsje Earnewâld

1e ECO training Skûtsje Earnewâld

1e ECO-Coach training met de bemanning van het Skûtsje Eernewoude.
Kernwaarde Striid! Training op samenwerking.

Opnamen Jelle Eijzenga Fysio gestartECO training Skûtsje Earnewâld

WAT WORDT JOUW VERHAAL?

LATEN WE EENS AFSPREKEN